Podstawowe informacje o Kole Naukowym Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Iustitia

Koło Naukowe Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Iustitia powstało w dniu 24 listopada 2003 r. z inicjatywy dra Kamila Antonowa – adiunkta w Zakładzie Prawa Pracy i Polityki Społecznej Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz studentów III roku administracji (dziennej i zaocznej) tegoż Instytutu. Na zebraniu założycielskim Koła podjęto uchwałę o przyjęciu Statutu oraz powołaniu Prezydium Koła w składzie 3 osób (Przewodniczący, Wiceprzewodniczący-Sekretarz i Skarbnik). Koło zostało zarejestrowane w rejestrze uczelnianych organizacji studenckich pod numerem 5/2003 w dniu 22 grudnia 2003 r. na mocy decyzji Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Opolskiego Pana Prof. dra hab. Leszka Kuberskiego. Pierwszą Przewodniczącą Koła została Pani Agata Koczubik. W dniu 3 listopada 2004 r. na nowego Przewodniczącego wybrano Pana Tomasza Tomaszewskiego, który pełnił tę funkcję do końca roku akademickiego 2004/2005. W dniu 6 grudnia 2005 r. kolejną Przewodniczącą została Pani Natalia Żółtkowska, która została wybrana ponownie na tą funkcję 7 listopada 2006r. Opiekunem naukowym Koła jest dr Kamil Antonów.
Członkami Koła mogą być studenci wszystkich lat i kierunków studiów (dziennych i zaocznych) Uniwersytetu Opolskiego zainteresowani problematyką prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Przyjęcia dokonuje się na podstawie wypełnienia deklaracji członkowskiej.
Podstawowym celem Koła Naukowego Iustitia jest upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy na temat prawa pracy i zabezpieczenia społecznego wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego. W tym celu studenci-członkowie Koła prowadzą badania z zakresu wyżej wymienionych przedmiotów, referują wyniki swoich badań na zebraniach Koła, mogą uczestniczą w konferencjach, sympozjach i posiedzeniach naukowych poświęconych tematyce prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz udzielają poradnictwa prawnego z tego zakresu. Członkowie Koła mają prawo brać czynny udział w pracach badawczych Zakładu Prawa Pracy i Polityki Społecznej Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji. Koło współpracuje również z organami ochrony prawnej i instytucjami administracji publicznej działającymi w obszarze prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Organizowane są zarówno spotkania otwarte dla wszystkich studentów zainteresowanych tą problematyką, z udziałem osób zatrudnionych we wspomnianych podmiotach, jak i spotkania na terenie tych podmiotów w celu zapoznania się ze specyfiką ich pracy. W szczególności chodzi tu o współpracę z następującymi instytucjami: sądem rejonowym – wydziałem pracy i ubezpieczeń społecznych, Państwową Inspekcją Pracy, Powiatowym Urzędem Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.