Statut Koła Naukowego Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Iustitia

Rozdział I

Przepisy ogólne

Art. 1.1. Nazwa Koła brzmi: Koło Naukowe Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Iustitia.
2. Jeżeli w dalszej części Statutu użyte jest słowo Koło, należy przez to rozumieć Koło Naukowe Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Iustitia.

Art. 2. Siedzibą Koła jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Art. 3. 1. Opiekunem Koła jest pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego z Zakładu Prawa Pracy i Polityki Społecznej.
2. Pracami Koła kieruje Prezydium.
3. Opiekun Koła nadzoruje jego prace w zakresie objętym Statutem.

Art. 4. Podstawowym celem działalności Koła jest propagowanie wiedzy z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego.

Art. 5. Członkowie Koła, jako reprezentanci, mogą brać czynny i bierny udział m.in. w konferencjach, sympozjach i zebraniach naukowych organizowanych przez uczelnie wyższe i inne instytucje naukowo-badawcze.

Art. 6. 1. Członkami Koła mogą być studenci wszystkich lat i kierunków studiów (dziennych i zaocznych) Uniwersytetu Opolskiego zainteresowani problematyką prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Przyjęcia dokonuje Prezydium na podstawie deklaracji członkowskiej.
2. Honorowe członkostwo w Kole może zachować były student. Honorowy członek Koła nie może brać udziału w głosowaniach.

Art. 7. 1. Obowiązkiem każdego członka Koła jest przestrzeganie postanowień Statutu oraz czynny udział w pracach Koła.
2. (uchylony)
3. Członkowie Koła mają prawo brać udział w pracach badawczych Zakładu Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego za zgodą pracowników naukowo-dydaktycznych kierujących danymi pracami.
4. Student zostaje skreślony z listy członków Koła na własny wniosek, a w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach wyłącznie na wniosek Prezydium lub Opiekuna Koła. W głosowaniu obowiązuje zwykła większość głosów z ogólnej liczby członków Koła obecnych na sali podczas głosowania. Od tej decyzji nie przysługuje odwołanie.
5. (uchylony)

Rozdział II

Władze Koła

Art. 8. 1. Władzę ustawodawczą Koła sprawują wszyscy jego członkowie.
2. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w Statucie.
3. Opiekun Koła po wcześniejszym wysłuchaniu opinii Prezydium może uchylić uchwałę Koła, która jest niezgodna ze Statutem.

Art. 9. 1. Władzę wykonawczą Koła sprawuje Prezydium, który składa się z trzech osób (Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Skarbnik) oraz Opiekun Koła.
2. Prezydium wybierają wszyscy członkowie Koła obecni na danym zebraniu. Wybory odbywają się w głosowaniu bezpośrednim, równym i jawnym. Na wniosek co najmniej połowy członków Koła obecnych na zebraniu zarządza się głosowanie tajne.
3. (uchylony)
4. (uchylony)

Art. 10. 1. Prezydium wybierane jest na okres 1 roku akademickiego (od 1 października do 30 września). Prezydium wybrane w minionym roku akademickim sprawuje swoje funkcje do wyboru nowego Prezydium w bieżącym roku akademickim, co powinno nastąpić nie później niż do dnia 15 listopada.
2. Członkowie pierwszego Prezydium podlegają kontroli członków-założycieli Koła po upływie 3 miesięcy od dnia zarejestrowania Koła przez odpowiednie organy Uniwersytetu Opolskiego.
3. Członkowie Koła mają prawo odwołać cały skład Prezydium lub jego poszczególnych członków w trybie złożenia wniosku o wotum nieufności, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy od każdorazowego wyboru całego składu Prezydium Koła lub poszczególnych jego członków. Ponowienie wniosku o wotum nieufności nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia głosowania nad tym wnioskiem.
4. Uzasadniony wniosek o wotum nieufności dla całego składu Prezydium Koła może wnieść co najmniej połowa członków Koła, którzy posiadają staż członkowski w wymiarze co najmniej 6 miesięcy. Głosowanie odbywa się z uwzględnieniem zasad określonych w art. 8 ust. 2 Statutu, z możliwością zarządzenia głosowania tajnego według reguł określonych w art. 9 ust. 2 zdanie trzecie Statutu.
5. Uzasadniony wniosek o wotum nieufności dla członka Prezydium Koła może wnieść każdy członek Koła, który posiada staż członkowski w wymiarze co najmniej 3 miesięcy. Zdanie drugie ust. 3 stosuje się odpowiednio.
6. Czynne prawo wyborcze posiada każdy członek Koła, o ile jest obecny na zebraniu Koła.
7. Opiekun Koła nie może być członkiem Prezydium.
8. Członek Prezydium może złożyć rezygnację z zajmowanego stanowiska. Rezygnację przyjmuje Opiekun Koła.

Art. 11. 1. Zebraniu Koła przewodniczy Przewodniczący Prezydium lub inny członek Prezydium wskazany przez Przewodniczącego.
2. Prezydium może powierzyć prowadzenie obrad Opiekunowi Koła.
3. Pomiędzy zebraniami wszystkie decyzje podejmuje Prezydium Koła i odpowiada za nie przed członkami. W wypadkach nie cierpiących zwłoki decyzję może podjąć Opiekun Koła, niezwłocznie powiadamiając o tym Prezydium Koła.

Art. 12. 1. Ustanawia się stanowisko Sekretarza Koła, którym jest Wiceprzewodniczący Koła.
2. Sekretarz Koła sporządza protokoły z zebrań Koła oraz innych spotkań, w których uczestniczą członkowie Koła oraz prowadzi dokumentację działalności naukowej i organizacyjnej Koła.

Art. 13. Skarbnik Koła prowadzi działalność finansową Koła i ponosi za nią odpowiedzialność.

Art. 14. 1. Opiekuna Koła powołuje i odwołuje Kierownik Zakładu Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, po zapoznaniu się z opinią Prezydium Koła.
2. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, na uzasadniony wniosek i po uzgodnieniu z Prezydium Koła, może wystąpić do Kierownika Zakładu Prawa Pracy i Polityki Społecznej o zmianę Opiekuna Koła.

Art. 15. Opiekun Koła może zrezygnować z pełnienia swojej funkcji w każdym czasie. W powyższym przypadku nowego Opiekuna powołuje Kierownik Zakładu Prawa Pracy i Polityki Społecznej po wysłuchani opinii Prezydium.

Art. 16. Środki finansowe niezbędne do wypełniania zadań statutowych Koła mogą pochodzić wyłącznie z Uniwersytetu Opolskiego.

Rozdział III

Postanowienia końcowe

Art. 17. 1. Koło na zewnątrz reprezentuje Prezydium lub Opiekun Koła.
2. Opiekun Koła ma wgląd w finanse Koła.

Art. 18. 1. Wszelkie zmiany Statutu wymagają dla swej ważności uchwały członków Koła podjętej w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Koła, zwykłą większością głosów.
2. Wnioski odnośnie do zmiany Statutu może składać Prezydium Koła, Opiekun Koła oraz co najmniej 2 członków Koła.

Art. 19. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Prezydium Koła.